صنعت چای

صنعت چای :

فرآوری و تبدیل برگ سبز به چای خشک توسط کارخانجات چایسازی اصطلاحاٌ «صنعت چای»                نامیده می شود . برابر سوابق موجود اولین کارخانه چایسازی به روش ارتدکس در سال 1311 در شهر لاهیجان (کارخانه دولتی فجر) و پس از آن تعداد 7 کارخانه دیگر در مناطق لاکان (حومه رشت) ،                     شهید اسلامی (لاهیجان) ، کومله (حومه لنگرود) ، شهید انصاری بی بالان (حومه رودسر) ،                       شعیب کلایه ، قلعه گردن و کلارآباد (حومه تنکابن) با سرمایه دولت ساخته شد و طی این مدت تاکنون کارخانجات چایسازی دیگری توسط بخش خصوصی احداث گردید که تا سال 1357  با احتساب 8 کارخانه دولتی فوق الذکر بالغ بر 78  واحد چایسازی فعال گردیدند و از سال 1357  نیز تعداد 130 واحد چایسازی دیگر تاسیس شد اما به دلیل عدم بازسازی ، تعدادی از کارخانجات قدیمی فرسوده و از خط تولید خارج و یا در دیگر کارخانجات ادغام شده اند بطوریکه در سال جاری (1389) از مجموع                تعداد 184کارخانجات چایسازی موجود بالغ بر 162 واحد فعال بوده است .

جدول شماره (4) نشانگر چگونگی پراکندگی کارخانجات چایسازی در شهرستان های                     مختلف می باشد .

جدول شماره (4)

نام منطقه

تعداد کارخانجات ظرفیت اسمی (کیلوگرم) ظرفیت بحرانی کیلوگرم
فومن و صومعه سرا 8 224550 334000
شفت 7 159750 229000
رشت 1 20700 37500
سیاهکل 6 116550 195000
لاهیجان وآستانه 43 883550 1432000
لنگرود 38 817350 1372500
رودسر 32 627950 1058500
املش 37 846450 1469000
رامسر 4 93600 129500
تنکابن 8 164250 324500
جمع 184 700ر954ر3 500ر581ر6

کارخانجات چایسازی با توجه به ظرفیت تولید برگ سبز در هر شهرستان احداث شده                                   و در شرایط طبیعی پاسخگوی برگ سبز عرضه شده توسط کشاورزان چایکار می باشد .

نمودار شماره  (5) وضعیت مقدار عرضه برگ سبز و ظرفیت کارخانجات چایسازی در مناطق                      مختلف را نشان می دهد .

نمودار شماره (5)

همچنین نمودارهای شماره  (6) و (7) به ترتیب تعداد و ظرفیت کارخانجات در شهرستان های                 مختلف را مشخص می نماید .

نمودار شماره (6)

نمودار شماره (7)

نمودار شماره (8) نیز به مقایسه میزان برگ سبز و ظرفیت کارخانجات در شهرستان های              مختلف می پردازد  .

نمودار شماره(8)