وضعیت تولید برگ سبز چای و چای خشک در ایران

هم اکنون در حدود 32 هزار هکتار از اراضی شمال کشور (حدود 90 درصد در استان گیلان                            و حدود 10 درصد در استان مازندران ) به کشت چای رواج دارد .  ایران با جمعیتی حدود 1% از جمعیت کل جهان ، حدود 4 تا 5/4 درصد از مصرف کل چای را به خود اختصاص داده است و در گروه مصرف کنندگان عمده چای در جهان قرار دارد . برداشت برگ سبز چای در باغات چای کشور در سه                       فصل بهاره ، تابستانه و پاییزه انجام می گیرد . در بهار برداشت برگ معمولاٌ از نیمه دوم فروردین شروع تا پایان خرداد ادامه دارد و به اصطلاح به آن چین بهاره گویند و حدوداٌ 42-38 درصد مقدار تولید سال را به خود اختصاص می دهد . چین تابستانه از تیرماه شروع و تا پایان شهریور  ادامه دارد . مقدار محصول در این چین حدود 47-42 درصد می باشد . چین پاییزه ازابتدای مهر ماه شروع و تا انتهای مهر ماه به پایان             می رسد . مقدار برگ سبز در این چین به حدود 17-13 درصد می رسد .

براساس آمارهای موجود ، متوسط تولید برگ سبز باغات چای حدود 7 تن در هکتار می باشد که این رقم با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر عوامل مرتبط در مناطق متغیر است .

مقدار سطح زیر کشت چای در مناطق چایخیز استانهای گیلان و مازندران در جدول شماره (2) و مقدار تولید برگ سبز چای در نمودار شماره (2) مشاهده میگردد . همانطوریکه در جدول مشخص است ، شهرستان لنگرود با مساحت 6200 هکتار ، بیشترین  سطح و شهرستان شفت با مساحت 1000 هکتار ، کمترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است .

– پراکندگی اراضی زیر کشت چای در ایران

در ایران مزارع چای در قالب خرده مالکی بوده و اغلب باغ ها دارای وسعتی کمتر از یک هکتار هستند براساس آخرین آمار موجود 3/71 درصد باغ های چای ایران زیر یک هکتار ، 4/23 درصد باغ ها یک تا پنج هکتار و 3/5  درصد باغ ها بیش از 5 هکتار هستند .

از کلیه باغات چای که در مناطق جلگه و کوهپایه قرار گرفته اند کمتر از 10% مجهز به سیستم تحت فشار بارانی می باشند .

جدول شماره (2)

ردیف مناطق سطح زیرکشت دیم و آبیــاری تعداد کارخانجات مقدار تولید                    برگ سبز

kg

دیم درصد آبیاری درصد
1 فومن 2200 955 41/43 1245 59/56 8 464ر322ر12
2 رشت 1318 1013 86/76 305 14/23 1 497ر051ر3
3 شفت 1000 493 3/49 507 7/50 7 204ر876ر9
4 لاهیجان 5700 4599 68/80 1101 32/19 43 687ر620ر42
5 سیاهکل 1600 1554 13/97 46 87/2 6 776ر301ر9
6 لنگرود 6339 5850 29/92 489 71/7 38 157ر330ر34
7 رودسر 6285 5013 76/79 1272 24/20 32 400ر022ر31
8 املش 4044 3753 80/92 291 2/7 37 155ر170ر46
9 رامسر 1829 1754 90/95 75 1/4 4 119ر365ر1
10 تنکابن 1143 917 22/80 226 78/19 8 718ر337ر4
جمع کل 32147 25901 34/82 5557 66/17 184 900ر670ر192

جدول شماره (3)

وضعیت سطح زیر کشت باغ های چای شمــال

ردیف منــاطق سطح زیر کشـت

(هکتار)

تعــداد خانوار پراکندگی باغات چای پراکندگی جغرافیایی
زیــر

یک هکتار

5-1 هکتار 5 هکتار

به بالا

جلگه کوهپایه
1 فومن 2200 2200 1452 462 286 1144 1056
2 رشت 1318 2147 58/1067 16/158 26/92 1/593 9/724
3 شفت 1000 3239 865 115 20 143 857
4 لاهیجان 5700 15050 4617 969 114 1938 3762
5 سیاهکل 1600 6082 1280 240 80 160 1440
6 لنگرود 6339 14468 77/2725 89/3232 34/380 63/1077 37/5261
7 رودسر 6285 13648 25/5342 35/691 4/251 05/2074 95/4210
8 املش 4044 7133 08/283 1011 2/202 2/1213 8/2830
9 رامسر 1829 5088 65/1554 9/182 45/91 7/548 3/1280
10 تنکابن 1143 2825 8/685 61/308 59/148 21/537 79/605
جمع کل 31458 69900 85/22420 91/7370 24/1666 89/9428 11/22029

نمودار شماره (2)


نمودار شماره(3)


نمودار شماره (4)