آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

۱۵ , اردیبهشت , ۱۳۹۷

شماره 760 /10 مورخ 15/ 2 /97

سازمان چای کشور درنظر دارد به استناد مجوز شماره 45523 مورخ 97/2/5 سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر ابلاغ خرید تضمینی برگ سبز چای، به منظور تامین نیروی انسانی(فصلی) مورد نیاز خود در امر نظارت بر خرید برگ سبز چای،احصای آمار و اطلاعات خرید روزانه چای و انتقال آن به سامانه و دیگر امورات مربوطه شامل کارهای پشتیبانی ، خدماتی، اپراتوری، وزان وثبات را در سال زراعی97 در مناطق چایخیز استانهای گیلان و مازندران به صورت (تعداد نفر) (روز کارکرد)، مناقصه عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند (اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 -021 دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768)
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/2/16 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 97/02/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و بارگزاری اسناد در سایت بجز پاکت الف : ساعت 15 روز شنبه تاریخ 1397/3/5
توجه: پاکت (الف) سپرده (تضمین) شرکت در مناقصه شامل ، ضمانت نامه بانکی به میزان مبلغ000ر000ر200ر2 ریال مقطوع (دارای سه ماه اعتبار وسه ماه قابل تمدید) درمقابل سازمان چای کشور می باشد. شرکت کنندگان مناقصه باید پاکت (الف) را درب بسته و لاک و مهر شده در وقت تعیین شده به آدرس : گیلان – لاهیجان ،خیابان ملت ، سازمان چای کشور، دبیر خانه کمیسیون معاملات تحویل و رسید دریافت دارد. شماره تلفن تماس دریافت اطلاعات بیشتر 42336008 -013
زمان بازگشائی پاکت ها : ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 97/3/6
شرایط اختصاصی شرکت کنندگان:
1-شرکت کنندگان در مناقصه نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 باشند.
2- از لحاظ مالی توان پرداخت حداقل یک ماه حقوق 420 نفر پرسنل را داشته باشند .
3- ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری در زمینه تامین نیروی انسانی از مراجع ذیربط الزامی است .
4- ارائه مجوز فعالیت از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مربوطه الزامی است.
5- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده معتبر در زمان انعقاد قرارداد و شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
6- شرکت برنده بایستی دفتر کار به همین منظور در شهرستان لاهیجان افتتاح نماید .
7- رضایت کتبی از آخرین کار با کارفرمای قبلی(طی سنوات قبل) که مبلغ قرارداد آن بالای 000ر000ر000ر2 ریال باشد (منضم به قرارداد مربوطه) ارائه نماید.

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ” ارسال نشده است.

نظر بدهید