آگهی مزایده عمومی(فراخوان) یک مرحله ای

۲۴ , دی , ۱۳۹۶

 

 

 شماره4296 /10  مورخ 96/10/21

 

آگهی مزایده عمومی ( فراخوان) یک مرحله ای

 

 سازمان چای کشور درنظر دارد به استناد مجوز شماره 1387/10/119 مورخ 12/5/96اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان گیلان، نسبت به فروش اموال مازاد  اسقاطی شامل:

1) آهن آلات بجا مانده از سوله حدود 160 تن با قیمت پایه کارشناسی هر واحد -/500ر12 ریال 

2) ورق ناودانی گالوانیزه به تعداد 920 ورق در ابعاد مختلف به وزن تقریبی 27 تنبا قیمت پایه کارشناسی هر واحد  -/000ر13 ریال .

( موجود در انبار چای بازکیاگوراب )را با قیمت پایه اعلام شده از سوی کارشناس دادگستری از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.ضمناٌمشخصات آن در سایت سازمان چای کشور نیز قابل مشاهده میباشد. لذا  از شرکتها، تعـاونیها ، موسسات و افراد واجد شرایط دعـوت به عمل می آید تا پس از درج آگهی  نوبت اول(96/10/24)لغایت پایان وقت اداری(3/11 /96 )به دبیر خانه کمیسیون معاملات سازمان چای کشور واقع در شهرستان لاهیجان خیابان ملت مدیریت امور اداری رفاه و پشتیبانی مراجعه و اسناد و مدارک و برگ استعلام  قیمت مزایده را دریافت نمایند.ضمنا حداکثرتا تاریخ ( 96/11/14) مهلت دارند پیشنهاد مزایده خود را تحویل نموده و رسید دریافت دارند. تاریخ گشایش استعلامات روز  یکشنبه مورخ 11/15 / 96 اعلام میگردد.

شرایط اختصاصی

1-به پیشنهادهای کمتر از نرخ پایه ، فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان ، واصل شود مطلقاٌ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2-شرک کنندگان در مزایده، بایستی مبلغ-/ 000ر000ر120ریال ضمانت نامه بانکی(دارای سه ماه اعتبارو سه ماه قابل تمدید) را ضمیمه پاسخ استعلام نموده ودر وقت تعیین شده به سازمان چای کشور تحویل نمایند (به پیشنهادهای فاقد ضمانت نامه بانکی ،  مخدوش، ضمانت نامه کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد).

3- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

4-برنده مزایده، قبل از اقدام به حمل ، موظف به واریز کل وجه پیشنهادی خودبه شماره حسابی که ازسوی سازمان اعلام خواهد شد،می باشد و هرگونه هزینه های جانبی،طبق قوانین و مقررات برعهده خریدار است.

 

 

سازمان چای کشور

شماره تلفن :   42336008013

 

 

اگهی مزایده آهن آلات انبار بازکیاگوراب

هیچ نظری برای “ آگهی مزایده عمومی(فراخوان) یک مرحله ای ” ارسال نشده است.

نظر بدهید