رئیس سازمان چای کشوراز کارخانجات چایسازی استان مازندران بازدیدکرد

۳۰ , اردیبهشت , ۱۳۹۴

رئیس سازمان چای کشور از کارخانجات چایسازی استان مازندران در شهرستانهای رامسروتنکابن  بازدیدکرد.دکتر محمد ولی روزبهان دربازدید از کارخانجات چایسازی شریعت ، چلارسر ، فردوس  وساداتشهر بر خرید کیفی برگ سبز چای از سوی ناظران سازمان چای  وهمچنین تولید چای خشک کیفی از سوی مدیران واحدهای چایسازی تاکید کرد.
وی در این بازدید از نزدیک مسائل مربوط به خرید تضمینی برگ سبز چای را مورد بررسی قرار دادو همچنین  در خصوص اقدامات انجام شده و در دست اقدام به کشاورزان چایکار و مدیران واحد های  چایسازی ارائه طریق نمودند.
رئیس سازمان چای  در این سفر همچنین از عملیات بهزراعی صورت گرفته در این دو شهرستان وازباغ 20 هکتاری متعلق به بنیاد نیز بازدید بعمل آورد.
گفتنی است:مهندس مقدم مشاور و مجری طرح ملی بهزراعی   و روسای ادارات چای رامسر و تنکابن در این بازدید رئیس سازمان چای کشور را همراهی می کردند.
23456

هیچ نظری برای “ رئیس سازمان چای کشوراز کارخانجات چایسازی استان مازندران بازدیدکرد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید