آگهی مناقصه عمومی ( فراخوان) یک مرحله ای

۲ , اردیبهشت , ۱۳۹۴

 سازمان چای کشور در نظر دارد به استناد مجوز شماره 4096/ت 51008/هـ مورخ20/1/94 هیات محترم وزیران جهت تامین نیروی انسانی( فصلی) مورد نیاز خود درامر نظارت بر خرید برگ سبز چای ،احصای آمار و اطلاعات خرید روزانه چای و انتقال آن به سامانه و دیگر امورات مربوطه شامل کارهای پشتیبانی،خدماتی،اپراتوری، وزان وثبات را در سال زراعی94 بصورت حجم کار در مناطق چایخیزاستانهای گیلان و مازندران از طریق برگزاری مناقصه عمومی و به صورت تعداد نفر روز کارکرد در اسناد مناقصه واگذار نماید .

                                                                                                                                                                                   شماره 396/10                                     مورخ 2 /2/1394

آگهی مناقصه عمومی ( فراخوان) یک مرحله ای

 

   سازمان چای کشور در نظر دارد به استناد مجوز شماره 4096/ت 51008/هـ مورخ20/1/94 هیات محترم وزیران جهت تامین نیروی انسانی( فصلی) مورد نیاز خود درامر نظارت بر خرید برگ سبز چای ،احصای آمار و اطلاعات خرید روزانه چای و انتقال آن به سامانه و دیگر امورات مربوطه شامل کارهای پشتیبانی،خدماتی،اپراتوری، وزان وثبات را در سال زراعی94 بصورت حجم کار در مناطق چایخیزاستانهای گیلان و مازندران از طریق برگزاری مناقصه عمومی و به صورت تعداد نفر روز کارکرد در اسناد مناقصه واگذار نماید . لذا از شرکتها، تعاونیها و موسسات واجدالشرایط دعـوت به عمل می آید تا پس از درج آگهی نوبت اول 5/2 /94 لغایت پایان وقت اداری 14/ 2/94 به دبیر خانه کمیسیون معاملات سازمان چای کشور واقع در شهرستان لاهیجان خیابان ملت مدیریت امور اداری رفاه پشتیبانی مراجعه پس از دریافت اسناد ومدارک و برآورد قیمت مناقصه از شرایط و مشخصات مناقصه مطلع و برگ استعلام قیمت مناقصه را دریافت نمایند و پس از دریافت اسناد مناقصه حداکثرتا تاریخ (24/2 /94) وقت دارند اسناد مناقصه را تحویل نمایند . تاریخ گشایش استعلامات متعاقبا اعلام میگردد.

ضمنا شرک کنندگان در مناقصه بایستی مبلغ -/ 000ر000ر105 ریال ضمانت نامه بانکی ( دارای سه ماه اعتبار) ویا از طریق واریز سپرده به حساب شماره 2173964401008 خزانه تمرکز وجوه سپرده سازمان چای کشور نزد بانک ملی شعبه مرکزی رشت اقدام و ضمانت نامه بانکی دریافتی و یا فیشهای مربوطه را ضمیمه پاسخ استعلام ، در وقت تعیین شده به سازمان چای کشور تحویل نمایند .

شرایط اختصاصی

1-شرکت کنندگان در مناقصه نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 باشند.

2- از لحاظ مالی توان پرداخت یک ماه حقوق حداقل 400 نفر پرسنل را داشته باشند .

3- گواهی صلاحیت پیمانکاری در زمینه تامین نیروی انسانی را داشته باشند .

4-ارائه صورت های مالی حسابرسی شده معتبر در زمان انعقاد قرارداد و شرکت در مناقصه الزامی میباشد.

5- شرکت برنده بایستی دفتر کار به همین منظور در شهرستان لاهیجان افتتاح نماید .

6- رضایت کتبی از آخرین کار با کارفرمای قبلی ارائه نماید.

 

 

       سازمان چای کشور

 

شماره تلفن :   42336008 – 013

 

هیچ نظری برای “ آگهی مناقصه عمومی ( فراخوان) یک مرحله ای ” ارسال نشده است.

نظر بدهید