حکم انتصاب سرپرست مدیریت برنامه ریزی وبودجه سازمان چای کشور

۱۸ , فروردین , ۱۳۹۴

طی حکمی از سوی معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی سازمان چای کشور، آقای مهدی ترویجی به سمت سرپرست مدیریت برنامه ریزی وبودجه سازمان چای کشورمنصوب شد. متن این حکم به شرح ذ یل است:
جناب آقای مهدی ترویجی باسلام، احتراما ،با عنایت به تجارب وسوابق ارزشمند شما وموافقت ریاست محترم سازمان،بموجب این حکم ،جنابعالی بسمت سرپرست مدیریت برنامه ریزی وبودجه سازمان چای کشورمنصوب میشوید امیداست با اتکال به خداوند منان وهمیاری وهمکاری همه مسئولین سازمان وجلب مشارکت کارشناسان وکارکنان آن مجموعه در انجام وظیفه خطیری که بعهده شما محول شده موفق ومویدباشید.
مهدی دلنواز
معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی

هیچ نظری برای “ حکم انتصاب سرپرست مدیریت برنامه ریزی وبودجه سازمان چای کشور ” ارسال نشده است.

نظر بدهید