انتخاب نمایندگان کشاورزان چایکار شهرستانهای لاهیجان،سیاهکل ولنگرود درهیات اجرایی موسس درصندوق حمایت توسعه صنعت چای کشور

۱۴ , اسفند , ۱۳۹۳

نمایندگان کشاورزان چایکار شهرستانهای لاهیجان،سیاهکل ولنگرود با حضور رئیس سازمان چای کشورومدیران صندوق حمایت از توسعه کشاورزی کشوربعنوان هیات اجرایی موسس درصندوق حمایت توسعه صنعت چای کشور انتخاب شدند.
رئیس سازمان چای کشور دراین نشست  به تشکیل صندوق سرمایه گذاری چای اشاره کرد وافزود:این صندوق متعلق به شماست وشما کشاورزان چایکارمدیران وسیاست گذاران این صندوق هستید دولت ۴۹درصدسهام وبخش خصوصی ۵۱ درصدسهام راداردکه از۵۱ درصد۷۰ درصدمتعلق به کشاورزان چایکاراست.
دکتر محمد ولی روزبهان  افزود:براساس اصل۴۴ قانون اساسی بایداقتصادرا به دست خودمردم سپرد واین به آن معنی نیست که دولت از حمایت خوددست بردارد هرگز دولت این محصول واین صنعت را رها نمی کند حتی برنامه های حمایتی بیشتری نسبت به گذشته دارد.
وی اشاره کرد: این صندوق متولی خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار نیست وبلکه درراستای حمایت از کشاورزان تسهیلات به آنها پرداخت می کند وسازمان چای همچنان متولی خریدتضمینی برگ سبز چای است.
درادامه مهندس علیزاده قایم مقام  صندوق سرمایه گذاری حمایت از توسعه کشاورزی  گفت:بخش کشاورزی یک جایگاه  کاملا غیردولتی است .
وی افزود:دولت یک  امکان  در زمینه صندوق های تخصصی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را گذاشته است که اولین صندوق در استان همدان  درسال 83 با سرمایه 52 میلیون تومانی  با سهم 25 میلیون تومان ازسوی دولت و25 میلیون تومان هم از سوی کشاورزان وتولیدکنندگان راه اندازی شد که آلان سرمایه اش به 20 میلیارد تومان رسیده است.
درادامه مهندس رضوی مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری حمایت از توسعه کشاورزی  گفت:درسطح کشور شش صندوق محصولی داریم که همه آنها از رشد چشمگیری برخوردارند.
وی افزود:توانمندی واثربخشی این صندوقها به چندعامل از جمله متولی ،هیات مدیره که با رای مستقیم  خودتولیدکنندگان وکشاورزان انتخاب می شوند وهمچنین مدیرعامل فعال  ،متعهد ،کوشا وپیگیر بستگی دارد.
مهندس رضوی خاطرنشان کرد:تنهایی جائیکه  دولت در این 89 صندوق سهم کشاورزان را بصورت کامل  هم قدر سهم دولت وهم کشاورزان چایکار راپرداخت می کند همین صندوق سرمایه گذاری چای  است.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????

هیچ نظری برای “ انتخاب نمایندگان کشاورزان چایکار شهرستانهای لاهیجان،سیاهکل ولنگرود درهیات اجرایی موسس درصندوق حمایت توسعه صنعت چای کشور ” ارسال نشده است.

نظر بدهید