بازدیدسرزده رئیس سازمان چای کشور ازادارات  چای شهرستانهای رامسروتنکابن

۲۷ , بهمن , ۱۳۹۳

دکتر محمدولی روزبهان رئیس سازمان چای کشوردرادامه بازدیدهای سرزده از ادارات  چای شهرستانها، این باربصورت سرزده ازادارات چای رامسروتنکابن بازدیدکرد.
دراین بازدید که مهندس سید عبدالله میرحسینی مقدم مجری طرح ملی بهزراعی  ومشاوررئیس سازمان نیز وی را همراهی می کرد ابتدا رئیس سازمان چای کشور درجمع کارکنان اداره چای رامسر درخصوص  اهداف به زراعی باغات چای وهمچنین برنامه های آتی سازمان در سال 94  سخنانی ایراد کرد.
همچنین بازدید از ایستگاه چای تلاسر وباغ های اطراف که متاسفانه  مقدارزیادی ازباغ های چای اطراف تلاسر رهاسازی وتغییر کاربری به جهت ویلاسازی صورت گرفته بود بازدیدودستوراتی جهت حفظ باغات چای منطقه وجلوگیری از هرگونه تغییرکاربری باغات چای صادر نمود.
برپایه این گزارش :همچنین  دکتر روزبهان رئیس سازمان چای کشور درادامه این بازدید  با حضوردراداره چای شهرستان تنکابن  درجمع رئیس وکارکنان این اداره  درخصوص برنامه های به زراعی باغات چای ،ایجاد صندوق سرمایه گذاری چای   وهمچنین برنامه های دردست اجرا وآتی سازمان  درسال 94 سخنانی ایراد کرد.
درادامه رئیس سازمان چای کشوروهیات همراه  ازباغات چای اطراف  روستای پلکان تنکابن که خوشبختانه حدود10%ازباغات چای عملیات هرس درآنها انجام گرفته بود وتغییرکاربری ورهاسازی کمتری در این مناطق شده بود بازدید کردند.

هیچ نظری برای “ بازدیدسرزده رئیس سازمان چای کشور ازادارات  چای شهرستانهای رامسروتنکابن ” ارسال نشده است.

نظر بدهید