حکم انتصاب مدیراموراداری ،رفاه وپشتیبانی سازمان چای کشور

۱۹ , بهمن , ۱۳۹۳

طی حکمی از سوی مهدی دلنواز  معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی  سازمان چای کشور  ،آقای حمید بطائی  بعنوان مدیراموراداری ،رفاه وپشتیبانی سازمان چای کشور منصوب شد.

متن حکم انتصاب وی به شرح ذیل است:
جناب آقای  حمیدبطائی
باسلام،
احتراما ،باعنایت به تجارب وسوابق ارزشمند شما وموافقت  ریاست  محترم سازمان  ،بموجب این حکم ،جنابعالی بسمت مدیراموراداری ،رفاه وپشتیبانی سازمان چای کشور منصوب میشوید.
امیداست با اتکال به خداوند منان وهمیاری وهمکاری همه مسئولین سازمان وجلب مشارکت کارشناسان وکارکنان آن مجموعه درانجام وظیفه خطیری که بعهده شما محول شده  موفق ومویدباشید .

مهدی دلنواز
معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی
بطایی

هیچ نظری برای “ حکم انتصاب مدیراموراداری ،رفاه وپشتیبانی سازمان چای کشور ” ارسال نشده است.

نظر بدهید