بازدیدسرزده رئیس سازمان چای کشور ازادارات چای املش،لنگرود ورودسر+گزارش تصویری

۳۰ , آذر , ۱۳۹۳

دکترمحمدولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور بهمراه مهندس سید عبدالله میر حسینی مقدم مجری طرح ملی بهزراعی باغهای چای بصورت سرزده ازادارات چای شهرستانهای املش ،لنگرود ورودسر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان چای کشور،دکترروزبهان در این بازدیدسرزده  ضمن دیدار وگفتگوبا کارکنان ادارات چای شهرستانهای املش ،لنگرود ورودسر  درجریان آخرین روندصدوردفترچه چایکاری برای سال زراعی آتی، نحوه توزیع کودشیمایی،میزان استقبال کشاورزان چایکاراز بهزراعی باغات چای ،مقدارچای خشک موجوددرکارخانجات وهمچنین طرحها ی دردست اجرادرزمینه چای درسطح این شهرستانها قرارگرفت.
برپایه این گزارش :رئیس سازمان چای بهمراه مجری طرح ملی بهزراعی باغهای چای  همچنین در مناطق مختلف چایخیز نیز با کشاورزان چایکار که مشغول بهزراعی وآماده سازی باغات چای خودبودند دیداروگفتگوکرد وازپرداخت تسهیلات بهزراعی به  کشاورزان چایکاردرآینده نزدیک خبرداد.
سرزده1سرزده2سرزده4سرزده5سرزده3سرزده6

هیچ نظری برای “ بازدیدسرزده رئیس سازمان چای کشور ازادارات چای املش،لنگرود ورودسر+گزارش تصویری ” ارسال نشده است.

نظر بدهید