بازدیدمعاونان سازمان چای کشوراز نمایشگاه چای درتهران

۲۷ , آبان , ۱۳۹۳

درنخستین روزبرگزاری نمایشگاه چای درهتل پارسیان استقلال تهران ،مهندس خردادپورمعاون بازاریابی وتنطیم بازار،مهندس ارشدی معاون بهبودوتولیدات چای وهمچنین باقرنژاد مدیرحراست سازمان چای کشورازاین نمایشگاه بازدیدکردند.
ن2ن17ن16ن5ن6ن3

هیچ نظری برای “ بازدیدمعاونان سازمان چای کشوراز نمایشگاه چای درتهران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید