رئیس سازمان چای کشور از تهیه طرح جامع به زراعی باغات چای کشورخبرداد.

۲۵ , آبان , ۱۳۹۳

رئیس سازمان چای کشور در نشست با کارشناسان سازمان چای کشور از تهیه  طرح  جامع به زراعی باغات چای کشورخبرداد.
دکتر محمدولی روزبهان  هدف از اجرای طرح به زراعی باغات چای را حفظ وضعیت موجود باغ های چای کشور،حفظ امنیت شغلی وتامین معیشت کشاورزان چایکار،افزایش کیفیت برگ استحصالی،جوان سازی بوته های چای وافزایش میزان تولیدبرگ سبز مرغوب،تعیین پهنه بندی ونقشه عناصر غذایی ونماتد مولد زخم ریشه درخاک باغ های چای،انتقال یافته های تحقیقاتی به بهره برداران،حفظ سلامت بوته های چای در مقابل تهدیدهای محیطی وایجاد انگیزه در چایکاران جهت بهسازی باغ های چای کشور یادکرد.
رئیس سازمان چای کشور عمده مشکلات تولیدبرگ سبز چای را قدیمی بودن باغ های چای،کاهش سطح زیر کشت وتبدیل اراضی چایکاری،عدم آموزش بهره برداران واستفاده از پژوهش های کاربردی وعدم اجرای صحیح عملیات به زراعی در باغ های چای یاد کرد.
وی خاطرنشان کرد:انجام عملیات هرس بموقع وفرم دهی بوته ها با استفاده از تکنیک ها وروش های نوین ،ضمن اینکه درجوان گرایی وتقویت بخش های رویشی وگسترش سطح بوته وتولید جوانه های بیشتر وهم چنین استفاده بهینه از ظرفیت نهایی وبالقوه عرصه تولید تاثیر بسزایی دارد ،کاربرد سایر روش های به زراعی منجمله بهره برداری از پرداتورها وپارازیت ها واستفاده از روش های تلفیقی مبارزه با آفات را سهل تروآسان می نماید.
دکترروزبهان  اظهارداشت:طرح کلان به زراعی باغ های چای کشوردر قالب  یک طرح پنج ساله تهیه شده است که اجرای سال اول آن درقالب این طرح درسال 1393 خواهد بودودست یابی به اهداف آن مستلزم تداوم واستمرار درسال های آتی انجام طرح است.
وی گفت:باتوجه به بررسی های صورت  انجام شده بهترین زمان انجام عملیات  هرس در باغ های چای براساس وضعیت بوته که باید درشرایط خواب باشد ،مشخص می گردد که معمولا این زمان اوایل آذرماه تا اواسط اسفندماه وزمان  انجام عملیات تغذیه وداشت نیز بین اسفند تا پایان فروردین سال بعد می باشد ولذا برای انجام انواع عملیات  هرس ،بازه زمانی 12 آذر تا 13اسفند 1393 وبرای عملیات تغذیه وداشت بازه زمانی 13 اسفند1393 تا پایان فروردین سال 1394 تعین گردیده است.

رئیس سازمان چای کشور درادامه افزود:باتوجه به اینکه امسال مبلغ 600 میلیارد ریال اعتبار جهت انجام عملیات بهزراعی باغات چای اختصاص یافته است از کشاورزان چایکار انتظار داریم شروع به عملیات بهزراعی وهرس باغات چای خود نمایند تا فرصت  را از دست نداده وقطعا امسال سازمان چای کشور در قالب این طرح اعتبار بهزراعی را به کشاورزان چایکار استانهای شمالی پرداخت خواهدکرد.

درادامه جلسه هریک از کارشناسان سازمان چای کشور نقطه نظرات خوددر خصوص مسایل فنی چای را مطرح که در هرمورد بحث وتبادل نظر انجام گرفت.
کک (3)

هیچ نظری برای “ رئیس سازمان چای کشور از تهیه طرح جامع به زراعی باغات چای کشورخبرداد. ” ارسال نشده است.

نظر بدهید