بازدیدسرزده رئیس سازمان چای کشور ازادارات چای شهرستانهای لاهیجان وسیاهکل

۶ , دی , ۱۳۹۳

دکترمحمدولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور بهمراه مهندس سید عبدالله میر حسینی مقدم مجری طرح ملی بهزراعی باغهای چای بصورت سرزده ازادارات چای شهرستانهای لاهیجان وسیاهکل بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان چای کشور،دکترروزبهان در این بازدیدسرزده  ضمن دیدار وگفتگوبا کارکنان ادارات چای شهرستانهای لاهیجان وسیاهکل  درجریان آخرین روندصدوردفترچه چایکاری برای سال زراعی آتی، نحوه توزیع کودشیمایی،میزان استقبال کشاورزان چایکاراز بهزراعی باغات چای ،مقدارچای خشک موجوددرکارخانجات وهمچنین طرحها ی دردست اجرادرزمینه چای درسطح این دو شهرستان قرارگرفت.
برپایه این گزارش :رئیس سازمان چای بهمراه مجری طرح ملی بهزراعی باغهای چای  همچنین در مناطق مختلف چایکاری لاهیجان وسیاهکل نیز با کشاورزان چایکار که مشغول بهزراعی وآماده سازی باغات چای خودبودند دیداروگفتگوکرد وازپرداخت تسهیلات بهزراعی به  کشاورزان چایکاردرآینده نزدیک خبرداد.

هیچ نظری برای “ بازدیدسرزده رئیس سازمان چای کشور ازادارات چای شهرستانهای لاهیجان وسیاهکل ” ارسال نشده است.

نظر بدهید